• กลับสู่หน้าแรก  
   
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
27495 กห 0483.64/948 2016-10-06 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีอำลาชีวิตราชการ ผู้กำกับนักศึกาาวิชาทหารพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และครูฝึก ประจำปี 2559 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ฝพ.
25296 ศธ(อศภ.)0631.1/ว062 2016-05-03 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญประชุมการจัดการสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ วท.พิษณุโลก อ.ศศิกาญจน์ เรือนศาสตร์
24318 371/2559 2016-02-24 บันทึกข้อความ ชี้แจงเช็คชำรุดเสียหาย ครูจ้างสอน ฝบ./หน.การเงิน
15520 5055 2013-12-24 หนังสือราชการภายนอก เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ 10 ปี คนดีศรีเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ฝพ.
15519 5024 2013-12-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15517 5024 2013-12-24 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15475 4971 2013-12-20 หนังสือราชการภายนอก การพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ พ.ส.น.อ.จังหวัด อศจ.ชม. ฝพ./หน.งานกิจกรรม
15474 4962 2013-12-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม สอต.201(ผล) ด่วนที่สุด กลุ่มบริหารานทั่วไป(ศูนย์เทคโนฯ) รอง4 ฝ่าย/หน.งานแผน/หน.งานทะเบียน
15473 4969 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกคำสั่งเฉพาะรายและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอง4 ฝ่าย/หน.งานการเงิน/ครูตามรายชื่อ
15472 4969 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ยกเลิกคำสั่งเฉพาะรายและสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รอง4 ฝ่าย/หน.งานการเงิน/ครูตามรายชื่อ
15471 733 2013-12-19 คำสั่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการจากเงินอุดหนุนการจากเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
15470 4967 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก สรุปผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รอง4 ฝ่าย /บุคลากรทุกท่าน
15469 4966 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 อศจ.ชม. รอง4 ฝ่าย
15468 4975 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตารางการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน"การประกวดดนตรีไทย" อศจ.ชม. ฝว./ฝพ.
15467 4976 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขออนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอกรอบอัตรากำลังในสถาบันการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
15466 777 2013-12-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานออกหน่วยบริการชุมชนเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 ฝผ./หน.งานความร่วมมือ บุคลากรทุกท่าน
15465 4959 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก แจ้งรายละเอียดการจองที่พัก สำหรับผู้เข้าร่วมงานชุมแพโมเดล:แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ (Open House) วท.การอาชีพชุมแพ ฝว.
15463 4950 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชมรม/ชมรมวิชาชีพ (ใหม่) ด่วนที่สุด สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ฝบ./หน.ประชาสัมพันธ์/บุคลากรทุกท่าน
15462 4942 2013-12-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าร่วมโครงการBMW Service Apprentice Pro สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฝว.
15461 2541 2013-12-19 บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่ น.ส.จริยา จุมภูก๋า หน.พัสดุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140