• กลับสู่หน้าแรก  
• คู่มือการใช้งาน  
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายสุเมธ ใจกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
2
•
นายสุรชัย ทิพย์คำ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
3
•
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ดี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
4
•
นายวสันต์ ทาระคำ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
5
•
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
6
•
นางสาวมัลลิกา ถาคำติ๊บ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
7
•
นายณัฐกฤษ ยาใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
8
•
นางสาวอัญญาภัคร์ สมเกตุ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
9
•
นางสาวปทุมพร ธิกันทะ • เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
10
•
น.ส.อังคณา มณีจักร์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11
•
นางสาวกุลธิดา ฤทธา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
12
•
นางสาวศศิชา ปิงใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
13
•
นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
14
•
นายณัฐวิทย์ หน่อวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
15
•
น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
16
กฤษณะ มีสุข • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
17
•
ว่าที่ร้อยตรีไชยกร อินทะพงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
18
•
นายสรน์สิริ ว่างวงค์เจริญชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
19
•
นางสาวทิตยา ตากันทะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
20
•
นายธวัช เเก้วศรีพจน์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
21
•
นายอานันต์ เตจะติ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
22
ดร.วรฑา ไชยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
• ครูประจำ แผนกสามัญและสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23
•
นายชนกชนม์ สง่างาม • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
24
•
นายคมสัน อิ่นปัญญา • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
25
•
นางสาวชนัญญา เกษไชย • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
26
•
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
27
•
นางสาวอภิวันท์ จักรคำ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
28
•
นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
29
•
นางสาวจริยา จุมภูก๋า • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
30
นางจุรีย์ สุภาไผ่
31
นางมณีเนตร วรรณประทีป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
32
นางลัดดา จมูศรี • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
33
นางสาว พรรณผกา พิมสาร • นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
34
นางสาวกนกวรรณ อนุกุล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
35
นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
36
นางสาวเจนจิรา อินตา
37
นางสาวณัฐสุุดา อริวันนา
38
นางสาวณิชาภา สุรินรังษี • หัวหน้าแผนก แผนกสามัญและสัมพันธ์
39
นางสาวน้อย สงค์จันทร์
40
นางสาวบัวผัด บุญเลิศ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป
41
นางสาวปิยมาศ นันทขว้าง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
42
นางสาวภานุชนาฎ ใจตา
43
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
44
นางสาววาทิณี จอมปุ๊ก • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
45
นายกัมปนาท ยะวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
46
นายจักรกฤษณ์ สิงห์วัน
47
นายณรงค์เดช สานุวิตร์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
48
นายพิเชษฐ จุลพันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
49
นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
50
นายไพรวัลย์ เงินขาว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
51
นายวงศกร กาบใจ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
52
นายวรวัฒน์ จอมนงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
53
นายวราพล ละออสุวรรณ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
54
นายวิศาล วัชรินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
55
นายสมชาย มาลาสี • หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
56
นายสุประกิจ สุริยะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
57
นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
58
นายสุวิทย์ เมืองวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
59
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
60
นายอักษร จาอ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
61
นายอัครพงค์ วงค์สถาน
62
นายอินตา แผ่นฟ้า • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
63
นายเอกชัย แสวงงาม • พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
64
ว่าที่ ร.ต.พงศ์เทพ พ้นภัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
65
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย คำก้อน • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140