• กลับสู่หน้าแรก  
• คู่มือการใช้งาน  
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 62 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายสุเมธ ใจกว้าง • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2
•
นายสุรชัย ทิพย์คำ • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
3
•
นายวิกรม ชมภูแก้ว • นักศึกษาฝึกสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน
4
•
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ดี • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5
•
นายวสันต์ ทาระคำ • หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
6
•
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
7
•
นายณัฐกฤษ ยาใจ • เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
8
•
นางสาวอัญญาภัคร์ สมเกตุ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
9
•
นางสาวปทุมพร ธิกันทะ • เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
10
•
น.ส.อังคณา มณีจักร์ • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
•
นางสาวกุลธิดา ฤทธา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12
•
นางสาวศศิชา ปิงใจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
13
•
นายณัฐวิทย์ หน่อวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
14
•
น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
15
•
นายชยุต วงค์วิชัย • นักศึกษาฝึกสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน
16
•
ว่าที่ร้อยตรีไชยกร อินทะพงค์ • หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
17
•
นายเจนณรงค์ เงาผ่อง • นักศึกษาฝึกสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน
18
•
นางสาวทิตยา ตากันทะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
19
•
นายอานันต์ เตจะติ • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณฯ
20
ดร.วรฑา ไชยวรรณ
21
นายจารสินทร์ จันทร์อำพล • ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
22
•
นายคมสัน อิ่นปัญญา • หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
23
•
นางสาวชนัญญา เกษไชย • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
24
•
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
25
•
นางสาวอภิวันท์ จักรคำ • ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
26
นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ • ครู แผนกวิชาบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
27
•
นางสาวจริยา จุมภูก๋า • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
28
นางจุรีย์ สุภาไผ่ • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานบริการ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
29
นางมณีเนตร วรรณประทีป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครู แผนกวิชาบัญชี
30
นางลัดดา จมูศรี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
31
นางสาว พรรณผกา พิมสาร • นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
32
นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
33
นางสาวกิตติยา วัฒนมณีกุล • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
34
นางสาวเจนจิรา อินตา • นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
35
นางสาวณิชาภา สุรินรังษี • หัวหน้าแผนก แผนกสามัญและสัมพันธ์
• ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
36
นางสาวน้อย สงค์จันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานบริการ
37
นางสาวบัวผัด บุญเลิศ • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานบริการ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
38
นางสาวปิยมาศ นันทขว้าง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
39
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
40
นางสาววาทิณี โปชัยคุปต์ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
41
นายกัมปนาท ยะวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
42
นายจักรกฤษณ์ สิงห์วัน • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
43
นายณรงค์เดช สานุวิตร์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
44
นายนิพนธ์ หย่งกิจ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
45
นายปณิพนธ์ พานิช • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
46
นายพิเชษฐ จุลพันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
47
นายไพรวัลย์ เงินขาว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
48
นายมงคล อินทะยนต์ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน
49
นายระพีภัทร กันทะวัง • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
50
นายวงศกร กาบใจ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
51
นายวรวัฒน์ จอมนงค์ • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
52
นายวราพล ละออสุวรรณ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• หัวหน้าแผนก แผนกพาณิชยการ
53
นายวิศาล วัชรินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
54
นายสมชาย มาลาสี • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
55
นายสุประกิจ สุริยะ • ผู้แทนฝ่าย ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
56
นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
57
นายสุวิทย์ เมืองวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
58
นายอักษร จาอ้าย • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
59
นายเอกชัย แสวงงาม • พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน
60
นายโอ เงินทอง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
61
ว่าที่ ร.ต.พงศ์เทพ พ้นภัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
62
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย คำก้อน • ครู แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140