• กลับสู่หน้าแรก  
• คู่มือการใช้งาน  
 
 
   
 
User :
Pass :
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ปกครอง
นักเรียน - นักศึกษา
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address Homeระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 56 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายสุเมธ ใจกว้าง • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
2
•
นายสุรชัย ทิพย์คำ • หัวหน้าแผนก แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ครูปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
•
นางสาวทิพวรรณ ยอดมณี • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
4
•
นายวสันต์ ทาระคำ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
5
•
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
6
•
นางสาวอัญญาภัคร์ สมเกตุ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
7
•
นางสาวปทุมพร ธิกันทะ • เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• 4 ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
• เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
8
•
น.ส.อังคณา มณีจักร์ • เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
9
•
นางสาวกุลธิดา ฤทธา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10
•
นางสาวศศิชา ปิงใจ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
• หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
11
•
ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวิทย์ หน่อวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
12
•
น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
13
•
นางสาวทิตยา ตากันทะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
14
•
นายอานันต์ เตจะติ • พนักงานราชการ แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณฯ
• หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
15
ดร.วรฑา ไชยวรรณ
16
นายจารสินทร์ จันทร์อำพล • เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
17
•
นายคมสัน อิ่นปัญญา • หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
18
•
นางสาวชนัญญา เกษไชย • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
19
•
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
20
•
นางสาวอภิวันท์ จักรคำ • ครูปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
21
นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ • ข้าราชการครู แผนกวิชาบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
22
•
นางสาวจริยา จุมภูก๋า • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
23
- - • เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
24
- -
25
นางจุรีย์ สุภาไผ่ • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานบริการ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
26
นางมณีเนตร วรรณประทีป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาบัญชี
27
นางลัดดา จมูศรี • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
28
นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
29
นางสาวกิตติยา วัฒนมณีกุล • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
30
นางสาวจิราพร เสนางาม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
31
นางสาวณิชาภา สุรินรังษี • หัวหน้าแผนก แผนกสามัญและสัมพันธ์
• ครูปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
32
นางสาวน้อย สงค์จันทร์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานบริการ
33
นางสาวบัวผัด บุญเลิศ • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานบริการ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
34
นางสาวปิยมาศ นันทขว้าง • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
35
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLOG
• เจ้าหน้าที่่ธุรการฝ่าย
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
36
นางสาววาทิณี โปชัยคุปต์ • เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
37
นายกัมปนาท ยะวรรณ • เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
38
นายก้าวหน้า นากแก้ว
39
นายจักรกฤษณ์ สิงห์วัน • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
40
นายณรงค์เดช สานุวิตร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกการโรงแรม
• หัวหน้าแผนก แผนกการโรงแรม
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
41
นายนิพนธ์ หย่งกิจ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
42
นายปณิพนธ์ พานิช • เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
43
นายพิเชษฐ จุลพันธ์ • เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
44
นายไพรวัลย์ เงินขาว • เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
• หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
45
นายระพีภัทร กันทะวัง • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
46
นายวรวัฒน์ จอมนงค์ • พนักงานราชการ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
47
นายวราพล ละออสุวรรณ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกพาณิชยการ
• หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
48
นายสมชาย มาลาสี • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
49
นายสุประกิจ สุริยะ • ครูปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
50
นายสุวิทย์ เมืองวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
51
นายอักษร จาอ้าย • ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
52
นายอินตา แผ่นฟ้า • เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ
53
นายเอกชัย แสวงงาม • พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
54
นายโอ เงินทอง • เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
55
ว่าที่ ร.ต.พงศ์เทพ พ้นภัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
56
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย คำก้อน • ข้าราชการครู แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140